Необходими документи

ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТА

  1. Документи за собственост или отстъпено право на строеж върху терена (парцела);
  2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (издава се от главния архитект на общината по местоположение на парцела). За всички петна в парцелите важат общите предписания и ограничения на одобрения ПУП:

  3. Становища и данни от експлоатационните дружества:
    1. Становище за присъединяване към електрическата мрежа или съгласувана виза (издава се от местното електроразпределително дружество - заявяват се необходимите за обекта мощности. За нашите типови проекти е необходимо да поискате до 15 КW);
    2. Становище за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” или съгласувана виза (издава се от местното ВиК дружество);

За предаване на проектната документация са необходими документите по т. 2 и 3. Документът за собственост или вещно право на строеж ви е нужен за издаване на скицата с виза за проектиране и впоследствие за внасяне на книжата за получаване на разрешение за строеж.

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ

  1. Геодезическо заснемане на терена (необходимо е за правилното ситуиране на къщата в парцела и прикрепяне на сградата към терена);
  2. Геоложки и хидроложки проучвания на терена (не са задължителни за някои общини, но са препоръчителни за прецизиране на проекта по част Конструкции);

Изходните данни са индивидуални за всеки отделен парцел. Те се изготвят от специалисти по съответните части. Изходните данни са задължителни за предаване на коректна проектна документация. Ако вие не познавате такива специалисти, можете да изискате от нас да ви я изготвим срещу допълнително заплащане.

Ако притежавате идеална част от парцела, напр. 1/2 или 1/4 или отстъпено право на строеж в парцел с няколко строителни петна, добре е тези разходи да бъдат предварително съгласувани и съответно споделени с другите собственици или носителите на вещни права.

Scroll to Top