Какво включва проектът

Проектът е разработен във фаза технически проект (ТП). Цената включва разработване на следните части:

 1. Архитектура;
 2. Строителни конструкции;
 3. Технически контрол по част Строителни Конструкции;
 4. Водоснабдяване и Канализация (ВиК);
 5. Електроинсталации (Ел);
 6. Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК);
 7. Енергийна ефективност;
 8. Проект безопасност и здраве (ПБЗ);
 9. Проект пожарна безопасност.

Цената е с включено ДДС.

Всички части от проекта са изработени от лицензирани проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, членове на КАБ (Камара на архитектите в България) и КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране).

КАКВО НЕ E ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА

 1. Авторски надзор по част архитектура;
 2. Авторски надзор по част конструкции (задължителен - извършва се от конструктора проектант по време на строителството - по отделен договор);
 3. Съгласуване с Енергото и външни връзки към проекта по част Електроинсталации;
 4. Съгласуване и външни връзки към проекта по част ВиК;
 5. Проект за озеленяване;
 6. Геоложки и хидроложки проучвания на терена;
 7. Геодезическа снимка и вертикална планировка.
 8. Доклад за оценка на съответствие на част "Енергийна ефективност";
 9. Проект за управление на строителните отпадъци (ПУСО): задължителен за къщи над 300 кв.м.
Scroll to Top